Read and recite Prose (गद्य:) and poem (पद्य:) with the appropriate accent (उच्चारणस्थानानन तथा बाह्याभ्यरप्रयत्नानन). उच्चारणस्थानानाां बाह्यभ्यन्तरप्रयत्नानाां च सहाय्येन पाठनेतथा लेखनेसामर्थययम्| – PO-5, PO-6, PO-7, PO-8, PO-9